Kvantno magnetni test

KVANTNO REZONANTNA MAGNETNA ANALIZA TELA

Kvantno rezonantni magnetni analizator nastao je na teorijskim znanjima kvantne medicine i ima mogućnost da prima signale iz slabog magnetnog polja oko ljudske ćelije i pretvara ga u odgovarajuću informaciju o stanju pojedinih delova tela. Dobijaju se osnovne informacije o stanju sistema i organa, nivoima vitamina i minerala, prisustvu teških metala, patogenim ozračenjima itd.

Posebne prednosti ove metode su jednostavnost izvođenja, komfornost, brzina ( sama analiza traje 1 min. ), neinvazivnost i potpuna bezbednost. Dobijeni podaci se koriste u daljim konsultacijama i za dobijanje odgovarajučih preporuka od strane terapeuta.

Quantum Resonance Magnetic Analyzer.